Kerem ile aslı metni cevapları, 9. sınıf edebiyat kitabı halk hi

AsLı iLe Kerem metninin cevapLarı:

1)
’’Şehirlerden Isfahan şehrinde Koca Han derler bin han varmış;dağa taşa hükmü yürür,kurda kuşa sözü geçermiş.’’ cümLesi döneminde hükümdarlık sisteminin varlığını göstermektedir.
‘’Öyle bir aleme göçtü ki rüya alemi mi desem,mana alemi mi desem,ne desem!Ak saçlı bir pir yamacına dikilip eyitti.’’ ‘’ Hele iç şunu,pir dolusu,aşk badesi derler buna! ’’ ‘’Meğer bu kahve aşıkLar kavhvesi imiş.Destanlar burada diziliyor,türküler burada yakılıyormuş.’’ Cümleleri döneminin toplumsal yapısında görülen inançları ve aşıklar kahvesi gibi mekanların varlığını göstermektedir.
‘’Kerem der ölüm haktır dünyada / Ahrette karşı gelsin imam hey! ‘’ dizeleri ise döneminin dini hayatına ışık tutmaktadır.

Diğer örnekLer:


a.Siyasi Yapı:
‘’Koca Han’ın,Hrisiyan bir hazinedarı vardı.’’
‘’Bu arada Keşiş’i,kadıyı kandırır.’’

b.Sosyal Yapı:
‘’Rüyasında o ermiş kişi müjde verir.’’
‘’Mirza büyür,okula gider.’’

c.Dini Yapı:
‘’Sultan eğildi,secdeye vardı;İriskin doğruldu,haç çıkardı.’’

2)Verilen cümleler , hikayedeki zamanın belirsiz bir zaman olduğunu göstermektedir.

Diğer örnekler:
‘’Ceylan avına çıktıkları birgün…’’
‘’Mirza,şahiniyle ava çıktığı birgün..’’
‘Gel zaman,git zaman…’’
Bu belirsiz zaman ifadeleri,olayların bir zaman diliminde gerçekleştiğini göstermekle birlikte,olay örgüsü ile metnin yapı unsuru olması bakımından ilişkilidir.

3)Kerem ile Aslı hikayesindeki mekanlar şunlardır.
*bahçe,LaLeLi dağı,Zindan,Kars,Okul,Konak,Erciyes,Isfahan,Revan, Pasinler,Aşıklar kahvesi,Erzurum,Sivas,Han,Kayseri,Hasan Kale,Çalılık.

Yukarıdaki mekanların bazıları olayın geçtiği yerler olarak,bazıları ise sadece yer adı olarak geçmektedir.Metindeki mekanlar,olay örgüsü ile ilişkili olduğundan mekanların değiştirilmesi olay örgüsünde değişikliğe yol açar.

4)Kerem’in ruhi değişimlerini gösteren olaylar ve konuşmalar:
‘’Yorgun argın,dünyasından geçti,öyle bir aleme göçtü ki rüya alemi mi desem,mana alemi mi desem,ne desem! Ak saçlı bir pir yamacına dikilip eyitti:
‘’Be hey gafil! Şu ceylan kuzusundan ne aldın da veremiyorsun?Bu dünyada daha ne ahular var!Uyan gaflet uykusundan ,uyan da bir bak! ‘’

Kerem’deki bu ruhi değişiklikler,olay örgüsünün bir parçası olması yönüyle ilişkilidir.Bu ruhi değişiklikler,Kerem’in hikayedeki kişisel gelişim ve değişimlerini göstermekte ve onun hikayedeki rolünü tamamlayan,bu doğrultuda oluşturulan bir işleve sahiptir.


5)
Metindeki temel çatışma ‘’iyi-kötü;kavuşmak-ayrılmak’’ çatışmasıdır.Metnin teması ise ‘’aşk’’ tır.Tema,etindeki temel çatışmanın en kısa ifadesidir.


6)
a)Verilen ifadeler anlatıcının rivayetlere bağlı kalarak olaylardan haberdar,olaylara hakim,kahramanların ruhi özelliklerini ve değişimlerini bilen, ‘’ilahi bakış açısı’’na sahip olduğunu göstermektedir.
b)Verilen ifadeler ve metindeki manzum parçaLar,metnin oluştuğu çevrenin ‘’halk’’ olduğunu,böyLeLikLe de ‘’sözlü gelenek’’ e bağLı olduğunu göstermektedir.


7) Muradına Eren Kız:
—Masaldaki kahramanlar tip özelliği gösteren, olağanüstü olaylar yaşayan ve davranışlar sergileyen kişilerdir.
—Masaldaki mekânlar, döneminin özelliklerini yansıtmaktadır. Yine masalda belirsiz zaman ifadeleri söz konusudur.
—iyi, kötü’’ çatışması üzerine kurulu masal, olumlu bir biçimde sonuçlanmaktadır. Masalda anlatıcı ‘’ilahi bakış açısına ‘’ sahiptir.
—Masal Sözlü geleneğe uygun olarak yazılmıştır.

Kerem İle Aslı:
— Hikayedeki kahramanlar tip özelliği gösteren, olağanüstü olaylar yaşayan ve davranışlar sergileyen kişilerdir.
— Hikayedeki mekanlar dönemindeki özellikleri yansıtmaktadır.Yine hikayede belirsiz zaman ifadeleri kullanılmıştır.
— İyi-kötü,kavuşmak-ayrılık’’ çatışması üzerine kurulu hikaye,olumsuz bir biçimde sonuçlandırmaktadır.Hikayede anlatıcı,ilahi bakış açısına sahiptir.
Bu unsurlar dışında masalda ve hikayede halk söyLeyişlerine yer verilmiştir.Aralarındaki en büyük farklılık ise metinlerden birinin edebi tür olarak ‘’masal’’, diğerinin ise ‘’hikaye’’ olmasıdır.

8)Verilen cümlelerde doğal dilden farklı,birtakım benzetmelerin kullanıldığı bir dil kullanılmıştır.Ayrıca cümlelerde halk söyleyişlerine ve kalıplaşmış ifadelere yer verilmiştir.


9)Verilen ifadeler yan anlam değeri bakından zengindir.Metnin teması olan ‘’aşk’’ ve bu tema etrafında gelişen olay örgüsüyle,metindeki diğer ifadelere anlam bakımından bağlı olduğu için ilişkilidir.
İfadelerde Aslı,güzellik yönünden bir ahuya benzetilmiştir.Kerem rüyasında gördüğü kızın,kendisiyle karşılaşmasında ona hayalinin gerçek olduğu için ‘’Aslı’’ adını vermiştir.Yine son ifadede Kerem’in gerçek aşık olduğu,aşkın sırrına erdiği ifade edilmiştir.

10)Kerem ve Aslı,hikayelerinde görülen,belirli davranışlar sergileyen,zihniyeti ve çevreyi temsil eden,benzerleri başka hikayelerde de bulunan ‘’tip’’lerdir.

(TabLonun CevapLarı)

Birinci boşluğa:Aşkı için her şeyi göze alan,gerçek aşık tipleridir.

İkinci boşluğa:Ana kahramanlar oldukları için hareketlilerdir.

Üçüncü boşluğa:Hikayenin olay örgüsü onlar etrafında geliştiği için hikayenin her bölümü.

Dördüncü boşluğa:Çevre her iki tipin hayatlarının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmuştur.

Beşinci boşluğa:Günümüzdeki toplumsal yapılardan farklıdır.

Altıncı boşluğa:Kerem,Aslı ve ailesi;Alı ise Kerem üzerinde etkilidir.

Yedinci boşluğa:Tipler,’’aşık’’ olarak kendi kişiliklerinin farkındadır.

Sekizinci boşluğa:Gerçek hayatta bu tipler gibi davranan ve olağanüstü özellikler taşıyan birileri olamaz.


11)
HALK HİKAYESİ


Halk anlatılarının önemli bir türü olan halk hikayeleri, batıda ve bizde üretiliş tarz ve biçimi belirli bir tür olarak ele alınmış ve diğer anlatı türleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Halk hikayelerinde de bu anlatım ananesi devam etmekle beraber mühim bazı farklar onu destandan ayırır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

A-) Tarihi bir vakanın olması şart değildir.

B-) Nazım-Nesir karışıktır. Zamanla nesir nazıma üstünlük kazanmıştır.

C-) Şahısları ve olayların anlatılmasında realist, çizgilere daha çok yer verilmiştir.

D-) Kahramanlıktan çok aşk maceraları konunun ağırlığını teşkil etmektedir.
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !